مسابقه نشریه

سوال مسابقه نشریه شماره 1: مهمترین نماد جزیره کیش از نظر شما چیست؟