کتابخانه طرح مرجان

شاخص برندبوک طرج مرجان

برندبوک طرح مرجان

برند يک نام، نشانه و يـا تركيبی از عناصر بصری و نوشتاری اسـت كه كمـک مي‌كنـد. یک محصول يا سازمان از بقيه متمايز شود. كتابچه برند مجموعه‌ای از قواعد و روش‌های ساده ارائه می‌کند که با به كارگيری آن‌ها اثربخشی برند تضمين شود. این فایل راهنما به منظور تعریف موقعیت برند طرح مرجان و هویت نام تجاری این برند است.

برند بوک بزن بریم کیش

برند يک نام، نشانه و يـا تركيبی از عناصر بصری و نوشتاری اسـت كه كمـک مي‌كنـد. یک محصول يا سازمان از بقيه متمايز شود. كتابچه برند مجموعه‌ای از قواعد و روش‌های ساده ارائه می‌کند که با به كارگيری آن‌ها اثربخشی برند تضمين شود. این فایل راهنما به منظور تعریف موقعیت برند بزن بریم کیش و هویت نام تجاری این برند است.